The Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0. – eduDrone project will support the implementation of Industry 4.0 in the European Union by developing learning tools for Vocational Education and Training (VET) related to Drone Technology. It is a two-years-long project, co-funded by the European Union within Erasmus+ programme, Strategic Partnership for VET. eduDrone is directed at VET teachers, trainers, mentors and VET training providers, as well as at VET students and learners. The project includes also people with fewer opportunities. Main project objectives are the following:

 • To support the implementation of Industry 4.0 in the European Union through development of technological entrepreneurship, by strengthening the key competences related to Drone Technology, in Vocational Education and Training (VET).
 • To help individuals to acquire and develop high quality skills and key competences, including entrepreneurial and digital skills, that allow them to take advantage of the huge Industry 4.0 opportunities by starting up their own business.
 • To promote social inclusion and gender-balance by enhancing the access, participation and learning performance of disadvantaged learners and women.

eduDrone Trainers Guidelines

eduDrone Evaluation Tools and Certification

  Available courses

  Drone Technology Curricula is addressed to VET providers that teach issues related to unmanned aerial systems and their development. Moreover, this course is designed to help VET students to take advantage of the huge opportunities created by Industry 4.0, through the adaptation of drone technology, in order to start a new business or to expand already existing companies. The course is offered in a mixed format consisting of face-to-face lectures, online lessons, lab activities and online testing. The course is meant to help students understand and get acquainted with the droning technology currently used and at the same time acquire and develop high-quality skills and competences, including entrepreneurial and digital competencies. The course also provides information on designing and manufacturing the drones, programming, operating, maintaining and using them safely.

  Curricula cursului Tehnologia Dronelor este adresată formatorilor VET care predau cursuri despre sistemele aeriene fără pilot și  dezvoltarea lor. Mai mult, această curriculă este concepută pentru a ajuta elevii/studenții VET să profite de oportunitățile uriașe create de Industry 4.0, prin adaptarea tehnologiei dronelor, pentru a începe o nouă afacere sau pentru a extinde companiile deja existente. Cursul este oferit într-un format mixt, format din prelegeri față-în-față, lecții online, activități de laborator și testare online. Cursul este proiectat astfel încât să ajute elevii/studenții să înțeleagă și să se familiarizeze cu tehnologia dronelor folosita în prezent și, în același timp, să dobândească și să dezvolte abilități și competențe de înaltă calitate, inclusiv competențe antreprenoriale și digitale. Cursul oferă, de asemenea, informații privind proiectarea, fabricarea, programarea, operarea, întreținerea și utilizarea în siguranță a dronelor.

  Program nauczania Technologii dronów jest skierowany do dostawców VET, którzy uczą zagadnień związanych z bezzałogowymi systemami latającymi i ich rozwojem. Co więcej, program ten ma na celu pomóc uczniom VET w korzystaniu z ogromnych możliwości stworzonych przez Industry 4.0, poprzez adaptację Technologii Dronów, w celu rozpoczęcia nowej działalności lub rozbudowy już istniejących firm. Kurs oferowany jest w mieszanym formacie składającym się z wykładów face-to-face, zajęć online, ćwiczeń laboratoryjnych i testów online. Kurs ma pomóc uczniom zrozumieć i zapoznać się z obecnie używaną technologią dronów, i jednocześnie zdobyć i rozwinąć wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, takie jak kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Kurs dostarcza również informacji na temat projektowania i produkcji dronów, programowania, obsługi, konserwacji i bezpiecznego korzystania z nich.

  Το πρόγραμμα σπουδών για την τεχνολογία των drones απευθύνεται σε Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι οποίοι διδάσκουν θέματα σχετικά με τα εναέρια μη επανδρωμένα συστήματα και την ανάπτυξή τους. Tο πρόγραμμα σπουδών πρόκειται να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους ώστε να αποκτήσουν ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη Βιομηχανία 4.0 μέσω της προσαρμογής της τεχνολογίας των drones με σκοπό να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση ή να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Το μάθημα θα πλαισιώνεται σε μεικτή μορφή διδασκαλίας συμπεριλαμβάνοντας δια ζώσης διαλέξεις, διαδικτυακά μαθήματα, εργαστηριακές δραστηριότητες και  διαδικτυακή εξέταση. Το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με την drone τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιείται και την ίδια στιγμή να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες υψηλής ποιότητας όπως επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες. Το πρόγραμμα επίσης παρέχει πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των drones, τον προγραμματισμό, την λειτουργία καθώς και την ασφαλή συντήρηση και χρήση τους.

  Il programma Tecnologie SAPR è indirizzato a professionisti VET che insegnano agli studenti le problematiche relative a sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e al loro sviluppo. Inoltre, questo programma è pensato per aiutare gli studenti VET a sfruttare le grandi opportunità create dall’Industria 4.0, attraverso l’adattamento della tecnologia SAPR, in modo da avviare una nuova attività o da espandere aziende già esistenti. Il corso è offerto in modalità mista, la quale prevede lezioni frontali, lezioni online, attività di laboratorio e test di verifica online. Il corso intende aiutare gli studenti a comprendere e prendere dimestichezza con la tecnologia SAPR attualmente in uso e al contempo ad acquisire e sviluppare abilità e competenze di alta qualità, tra cui competenze imprenditoriali e digitali. Il corso offre anche nozioni sulla progettazione e realizzazione dei droni, la loro programmazione, il pilotaggio, la manutenzione e norme per l’uso in sicurezza.