Η κατάρτιση τεχνολογίας Drone για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Βιομηχανίας 4.0. στην ΕΕ - Το πρόγραμμα eduDrone θα υποστηρίξει την υλοποίηση της Βιομηχανίας 4.0 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάπτυξη εργαλείων μάθησης για Eπαγγελματική Eκπαίδευση και Kατάρτιση (ΕΕΚ) που σχετίζονται με την τεχνολογία Drone. Πρόκειται για έργο διάρκειας δύο χρόνων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Στρατηγική Σύμπραξη για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το eduDrone απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους της ΕΕΚ, στους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ΕΕΚ, καθώς και στους φοιτητές και τους σπουδαστές της ΕΕΚ. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Να υποστηρίξει την υλοποίηση της Βιομηχανίας 4.0 στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τις βασικές ικανότητες που σχετίζονται με την Τεχνολογία Drone στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).
 • Να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας δεξιότητες και βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, που τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες της Βιομηχανίας 4.0 ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση.
 • Να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ενισχύοντας την πρόσβαση, συμμετοχή, και μαθησιακή απόδοση των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων και των γυναικών.

‘Οδηγίες χρήσης’ Εκπαιδευτών Τεχνολογίας Drone

Εργαλεία αξιολόγησης και Πιστοποιήση

  Διαθέσιμα μαθήματα

  Drone Technology Curricula is addressed to VET providers that teach issues related to unmanned aerial systems and their development. Moreover, this course is designed to help VET students to take advantage of the huge opportunities created by Industry 4.0, through the adaptation of drone technology, in order to start a new business or to expand already existing companies. The course is offered in a mixed format consisting of face-to-face lectures, online lessons, lab activities and online testing. The course is meant to help students understand and get acquainted with the droning technology currently used and at the same time acquire and develop high-quality skills and competences, including entrepreneurial and digital competencies. The course also provides information on designing and manufacturing the drones, programming, operating, maintaining and using them safely.

  Curricula cursului Tehnologia Dronelor este adresată formatorilor VET care predau cursuri despre sistemele aeriene fără pilot și  dezvoltarea lor. Mai mult, această curriculă este concepută pentru a ajuta elevii/studenții VET să profite de oportunitățile uriașe create de Industry 4.0, prin adaptarea tehnologiei dronelor, pentru a începe o nouă afacere sau pentru a extinde companiile deja existente. Cursul este oferit într-un format mixt, format din prelegeri față-în-față, lecții online, activități de laborator și testare online. Cursul este proiectat astfel încât să ajute elevii/studenții să înțeleagă și să se familiarizeze cu tehnologia dronelor folosita în prezent și, în același timp, să dobândească și să dezvolte abilități și competențe de înaltă calitate, inclusiv competențe antreprenoriale și digitale. Cursul oferă, de asemenea, informații privind proiectarea, fabricarea, programarea, operarea, întreținerea și utilizarea în siguranță a dronelor.

  Program nauczania Technologii dronów jest skierowany do dostawców VET, którzy uczą zagadnień związanych z bezzałogowymi systemami latającymi i ich rozwojem. Co więcej, program ten ma na celu pomóc uczniom VET w korzystaniu z ogromnych możliwości stworzonych przez Industry 4.0, poprzez adaptację Technologii Dronów, w celu rozpoczęcia nowej działalności lub rozbudowy już istniejących firm. Kurs oferowany jest w mieszanym formacie składającym się z wykładów face-to-face, zajęć online, ćwiczeń laboratoryjnych i testów online. Kurs ma pomóc uczniom zrozumieć i zapoznać się z obecnie używaną technologią dronów, i jednocześnie zdobyć i rozwinąć wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, takie jak kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Kurs dostarcza również informacji na temat projektowania i produkcji dronów, programowania, obsługi, konserwacji i bezpiecznego korzystania z nich.

  Το πρόγραμμα σπουδών για την τεχνολογία των drones απευθύνεται σε Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι οποίοι διδάσκουν θέματα σχετικά με τα εναέρια μη επανδρωμένα συστήματα και την ανάπτυξή τους. Tο πρόγραμμα σπουδών πρόκειται να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους ώστε να αποκτήσουν ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη Βιομηχανία 4.0 μέσω της προσαρμογής της τεχνολογίας των drones με σκοπό να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση ή να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Το μάθημα θα πλαισιώνεται σε μεικτή μορφή διδασκαλίας συμπεριλαμβάνοντας δια ζώσης διαλέξεις, διαδικτυακά μαθήματα, εργαστηριακές δραστηριότητες και  διαδικτυακή εξέταση. Το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με την drone τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιείται και την ίδια στιγμή να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες υψηλής ποιότητας όπως επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες. Το πρόγραμμα επίσης παρέχει πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των drones, τον προγραμματισμό, την λειτουργία καθώς και την ασφαλή συντήρηση και χρήση τους.

  Il programma Tecnologie SAPR è indirizzato a professionisti VET che insegnano agli studenti le problematiche relative a sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e al loro sviluppo. Inoltre, questo programma è pensato per aiutare gli studenti VET a sfruttare le grandi opportunità create dall’Industria 4.0, attraverso l’adattamento della tecnologia SAPR, in modo da avviare una nuova attività o da espandere aziende già esistenti. Il corso è offerto in modalità mista, la quale prevede lezioni frontali, lezioni online, attività di laboratorio e test di verifica online. Il corso intende aiutare gli studenti a comprendere e prendere dimestichezza con la tecnologia SAPR attualmente in uso e al contempo ad acquisire e sviluppare abilità e competenze di alta qualità, tra cui competenze imprenditoriali e digitali. Il corso offre anche nozioni sulla progettazione e realizzazione dei droni, la loro programmazione, il pilotaggio, la manutenzione e norme per l’uso in sicurezza.